Kancelaria Adwokacka

adwokat Magdaleny Gburczyk-Kuźmińskiej oferuje Państwu kompleksową, szybką i profesjonalną obsługę w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa. Adwokat Magdalena Gburczyk-Kuźmińska świadczy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców o różnej strukturze i formie organizacyjno-prawnej. W zależności od potrzeb Kancelaria świadczy usługi w swojej siedzibie, jak również w miejscu działalności Klienta.

Cele

Nadrzędnym celem Kancelarii jest zapewnienie każdemu Klientowi skutecznej pomocy prawnej w oparciu o standardy najwyższej staranności i rzetelności, jaka towarzyszyć winna wykonywaniu zawodu adwokata. Kancelaria zapewnia zachowanie pełnej poufności w zakresie powierzonych jej spraw. Sprawy Klientów kancelarii objęte są pełną gwarancją zachowania tajemnicy adwokackiej.

Terytorium

Zakres terytorialny działalności Kancelarii obejmuje głównie województwo pomorskie ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta i jego okolic. Jednak zawsze, gdy wymagają tego interesy reprezentowanych przez Kancelarię klientów, Kancelaria świadczy swoje usługi również w innych miastach na terenie całego kraju.

Usługi

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię Adwokacką adwokat Magdaleny Gburczyk-Kuźmińskiej obejmują: udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, informacji prawnych, projektów umów, aktów korporacyjnych, a także kompleksowe prowadzenie spraw, w tym sporządzanie pism procesowych oraz zastępstwo procesowe w pełnym zakresie – przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, a także organami administracji państwowej i samorządowej. Kancelaria prowadzi negocjacje w imieniu Klienta na wszystkich etapach sprawy.

Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (OC).

Kancelaria gwarantuje profesjonalizm oraz wysoki standard świadczonych usług.

To, co wyróżnia Kancelarię, to wielopłaszczyznowe i kompleksowe podejście do każdej zleconej sprawy. W trosce o dobro Klienta Kancelaria przedstawia Klientowi wszystkie możliwe strategie działania, by rozwiązanie problemu nastąpiło w najbardziej optymalny i efektywny sposób. Kancelaria współpracuje z wieloma doświadczonymi prawnikami, co zapewnia sprawną i ciągłą obsługę Klienta przez cały okres trwania umowy (wykonywania zlecenia) oraz pełną zastępowalność.

O kancelarii

Adwokat Magdalena Gburczyk–Kuźmińska – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2007 roku jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej, a egzamin adwokacki złożyła w roku 2011. Aktualnie zajmuje się obsługą podmiotów prawa gospodarczego – małych i średnich przedsiębiorców, a także klienta indywidualnego. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa cywilnego, w tym spadkowego, rodzinnego i zobowiązań, a także w prawie gospodarczym, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjnym, autorskim oraz karnym, w szczególności w przestępstwach gospodarczych.

Adwokat Magdalena Gburczyk-Kuźmińska swoje doświadczenie zdobyła w wiodących kancelariach adwokackich i adwokacko-radcowskich, a następnie prowadząc praktykę indywidualną, w tym przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych m.in. z branży energetycznej, medialnej, hotelarskiej oraz budowlanej, a także spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych oraz agencji ochrony osób i mienia.

Zakres usług

 1. Oferta dla klientów biznesowych

  Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
  1. stałą kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców,
  2. reprezentowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej i samorządowej,
  3. reprezentowanie w negocjacjach i mediacjach,
  4. reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  5. przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
  6. przygotowywanie opinii prawnych i informacji prawnych,
  7. rejestrację podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)/ ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), przygotowywanie dokumentów i formularzy do rejestracji zmian w w/w rejestrach,
  8. przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych przedsiębiorców, w tym w szczególności statutów spółek, stowarzyszeń, fundacji, uchwał, zarządzeń, regulaminów,
  9. obsługę organów spółek, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni,
  10. obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rady nadzorczej, posiedzeń zarządu,
  11. przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP,
  12. sprawy pracownicze, w tym doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zwolnień grupowych, układów zbiorowych pracy,
  13. windykację wierzytelności.
 2. Oferta dla klientów indywidualnych

  Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in.:
  1. kompleksowe prowadzenie sprawy w ramach powierzonego zlecenia,
  2. reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi , organami ścigania, organami administracji publicznej i samorządowej,
  3. reprezentowanie Klienta na etapie przedsądowym – w tym w negocjacjach i mediacjach,
  4. udzielanie porad prawnych, analizę prawną przedstawionych przez Klienta stanów faktycznych,
  5. sporządzanie pism procesowych (pozwów, apelacji, zażaleń, skarg, pism przygotowawczych),
  6. windykację wierzytelności,
  7. zgłaszanie szkody do ubezpieczyciela, reprezentowanie w postępowaniach przed ubezpieczycielem,
  8. reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

 1. Spraw cywilnych, w tym w szczególności:
  • spraw o zapłatę – windykacja wierzytelności,
  • spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia (m.in. odszkodowania z tytułu OC, dot. wypadków, w tym przy pracy lub komunikacyjnych, za błędy w sztuce lekarskiej, dot. zdarzeń losowych),
  • spraw o naruszenie dóbr osobistych,
  • spraw dot. prawa własności i współwłasności,
  • spraw o zasiedzenie, o ustanowienie służebności,
  • spraw z ze stosunków umownych (m.in. dot. roszczeń wynikających z umów sprzedaży, zlecenia, najmu, umów o dzieło),
  • spraw o odwołanie darowizny,
  • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • spraw dot. praw konsumentów
 2. Spraw spadkowych, w tym w szczególności spraw:
  • o stwierdzenie nabycia spadku,
  • o dział spadku,
  • o zachowek,
  • o wydziedziczenie i o uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • dot. odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych,
 3. Spraw rodzinnych, w tym w szczególności spraw:
  • o rozwód i separację,
  • o alimenty,
  • dot. ustanowienia, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,
  • o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • o podział majątku wspólnego
 4. Spraw karnych i karno-skarbowych, w szczególności dot.:
  • obrony w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjami w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
  • reprezentowania w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, a także powodów cywilnych w postępowaniu karnym,
  • spraw z zakresu postępowania wykonawczego (wnioski o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
 5. Spraw administracyjnych, w tym w szczególności spraw:
  • związanych z prowadzeniem procesów inwestycyjnych,
  • z zakresu prawa budowlanego,
  • obywatelskich

  Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym, jak też sporządzanie pism/ skarg w związku z działalnością organów administracyjnych.

 6. Spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności spraw:
  • o ustalenie stosunku pracy,
  • dot. roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy (odszkodowanie, przywrócenie do pracy),
  • wydania i sprostowania świadectwa pracy,
  • dot. mobbingu lub innych przejawów dyskryminacji w związku z zatrudnieniem,
  • dot. zakazu konkurencji,
  • dot. roszczeń z tytułu wypadku przy pracy,
  • o przyznanie, wstrzymanie i zapłatę rent oraz emerytur.

E-porady

Kancelaria świadczy także usługi on-line. Poprzez taką usługę klient może uzyskać drogą elektroniczną poradę prawną, opinię lub informację prawną, wzór pisma procesowego, umowy lub innego dokumentu bez konieczności wizyty w Kancelarii. Kontakt odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie lub adresu e-mail Kancelarii.

W celu uzyskania pomocy prawnej on-line należy:
 1. Przesłać na adres kancelaria@mgkadwokat.pl e-mail zawierający zagadnienie/pytanie i opis stanu faktycznego z tym związanego. W tym celu można skorzystać też z formularza kontaktowego.
 2. Oczekiwać e-mail zwrotny potwierdzający odebranie pytania przez Kancelarię wraz z zaproponowanym wynagrodzeniem za zleconą usługę oraz terminem jej realizacji.
 3. W przypadku akceptacji ww. warunków należy dokonać wpłaty wynagrodzenia na konto podane przez Kancelarię w e-mailu i poczekać na e-mail zawierający odpowiedź na pytanie klienta.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy odpowiedzi na pytanie klienta w trybie on-line, gdy okaże się, iż przedstawiony stan faktyczny i przesłane dokumenty uniemożliwiają rzetelną odpowiedź na przedstawione przez klienta pytanie. W takim przypadku konieczne stanie się osobiste spotkanie w Kancelarii celem uzupełnienia informacji, bądź dokumentów.

Wynagrodzenie

Opierając się na zdobytej wiedzy i wypracowanym doświadczeniu, Kancelaria Adwokacka adwokat Magdaleny Gburczyk-Kuźmińskiej zapewnia Klientom pomoc prawną na najwyższym poziomie, oferując przy tym ceny usług dostosowane do możliwości finansowych Klienta.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju oraz specyfiki sprawy, jej zawiłości, a także koniecznego nakładu pracy. Informacja o wysokości wynagrodzenia lub sposobie jego określenia przekazywana jest Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Kancelaria proponuje różne warianty rozliczeń, z których zasadnicze to:
 1. wynagrodzenie ryczałtowe,
 2. wynagrodzenie określane w oparciu o stawkę godzinową,
 3. wynagrodzenie mieszane,
 4. wynagrodzenie z uwzględnieniem premii za sukces

Wynagrodzenie ryczałtowe

Określona z góry konkretna kwota wynagrodzenia, w ramach której następuje kompleksowa realizacja ustalonego z Klientem zlecenia.

Wynagrodzenie określane w oparciu o stawkę godzinową

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od ilości czasu poświęconego na rzecz Klienta oraz przyjętej stawki za jedną godzinę pracy prawnika. Ostateczna wysokość jest ustalana po realizacji zlecenia albo upływie przyjętego okresu rozliczeniowego na podstawie szczegółowego zestawienia czynności, czasu poświęconego na ich wykonanie oraz przyjętej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie mieszane

Wysokość wynagrodzenia określona jest w sposób stały w granicach ustalonego czasowego (np. miesięcznego) limitu godzin pracy. W przypadku przekroczenia limitu wynagrodzenie jest określane i rozliczane według stawki godzinowej.

Wynagrodzenie z uwzględnieniem premii za sukces

Wysokość wynagrodzenia składa się z dwóch elementów:
 • wynagrodzenia podstawowego, najczęściej ryczałtowego,
 • wynagrodzenia dodatkowego, tj. premii za sukces, przy czym premia podlega zapłacie na rzecz Kancelarii wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Podstawą określenia wysokości wynagrodzenia są stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) link

Kontakt

 • Adw. Magdalena Gburczyk-Kuźmińska
 • Kancelaria Adwokacka
 • ul. Refektarska 2/4
 • 80-842 Gdańsk
 • tel. +48 505 848 543
 • e-mail: kancelaria@mgkadwokat.pl
 • NIP: 585-140-63-31
 • REGON: 220588637

 • numer rachunku bankowego:
 • ING BANK Śląski SA
 • Nr88 1050 1764 1000 0090 9150 2048
 • SWIFT (BIC) – INGBPLPW

 • Przyjmowanie klientów odbywa się w godzinach uzgodnionych indywidualnie.